URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI PROJEKAT „CRYSTALICO“: Turistička slika Tuzle dobija novi kristial od soli

URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI PROJEKAT „CRYSTALICO“: Turistička slika Tuzle dobija novi kristial od soli

U sklopu projekta su zamišljeni različiti ugostiteljski objekti poput restorana, kafana, pabova i sl. kao i poslovni apartmani i hotel, raspoređeni u pet kula.

Trenutno najveći projekat u Bosni i Hercegovini jeste urbanističko – arhitektonski projekat „Crystalico“. Ovaj stambeno-poslovnog centar po završtku će upotpuniti turističku ponudu grada Tuzle, ali će svakako i građanima ovog grada ponuditi nove i modernije poslovne, stambene i ugostiteljske prostore.

U sklopu projekta su zamišljeni različiti ugostiteljski objekti poput restorana, kafana, pabova i slično kao i poslovni apartmani i hotel, raspoređeni u pet kula. Cijeli projekat s bazira na historiji grada Tuzle i solana.

Piše: Faruk Kapidžić, diplomirani inžinjer arhitekture

Na osnovu zahtjeva vlasnika prostorne cjeline nekadašnjeg kompleksa Livnice u Tuzli a prema potrebama budućih investitora i u saradnji sa stručnim ljudima Zavoda za urbanizam kao nosioca izrade Regzlacionog plana „Irac jug – I faza“ urađen je urbanističko – arhitektonski projekat novog“.

Obzirom na jedinstvenu lokaciju u centralnom dijelu grada sa nevjerovatno dobrom pozicijom, razmišljanja o budućem rješenju kompleksa su se kretala isključivo u okviru specijalne i jedinstvene arhitektonsko urbanističke cijeline koja pored zadatka da riješi sve funkcionalno tehničke potrebe grada i njegovih građana, bilo u užem ili širem okruženju, ima za cilj i postavljenje nekih za naše uslove novih arhitektonskih izražaja koji trebaju i moraju biti gotovo skulpturalni razmjera i kao takvi postati reper cijelog grada te u budučnosti biti nosioc savremenog razvoja šireg okruženja , kompletne opštine, pa i cijele države. Ovakvi grandiozni urbani zahtjevi trebaju imati prije svega dobru, jaku i kvalitetnu ideju a takva ideja mora imati podršku i vjerovanje prije svega stručnih ljudi a potom i investitora te na kraju organa vlasti. Kao takva, ideja može da zaživi prije svega u glavama ljudi a potom uz malo sreće i na lokaciji.

O IDEJI

Obično su najbolje ideje u osnovi vrlo jednostavne.  Cijeli kompleks je baziran na ideji Kristala od soli obzirom da je cijelokupna nevjerovatno bogata istorija Tuzle na ovaj ili onaj način vezana za so. Kako je osnova razmišljanja prostorne cjeline bila vezana za vertikalni akcenat kao budući reper grada tako se razvila ideja da oblici vertikalnih objekata budu tako formirani da se dobije utisak kristala koji izviruju iz tla. Osnova kristala su atomi, molekule ili ioni koji ga čine pravilno raspoređeni po određenom uzorku koji se ponavlja u sve tri dimenzije. Iz tog razloga kristali imaju veliku vrijednost.

To je u osnovi i bila ideja da se arhitektonski oblici pridržavaju formi koje imaju kristali i da na neki način asociraju na kristaliziranu so. Na tu osnovnu ideju nadograđuje se ideja o rješavanju saobračaja u okviru parcele sa uslovnom saobračajnicom koja bi trebala spojiti južnu i sjevernu longitudinalu grada.  Kompletno parkiranje i saobračaj u mirovanju se rješava ispod zemlje odnosno na tri podzemna nivoa a do njih se dolazi preko centralnog rondoa koji opslužuje rampe za suteren i podzemne etaže. Tako se dobiva pet cijelina na kojima će se smjestiti pet objekata stambenog, uslužnog i poslovnog karaktera. Osnovna specifičnost ideje koja će se u stvarnosti osjetiti jest da su formirana dva partera i to jedan na nivou saobračajnice kao nivo na koti nula i drugi na nivou galerije odnosno nivo na koti + 7 metara. Organizacijska ideja prostora je da se izbjegne klasični tržni centar i da se on zapravo dobije u cijelom kompleksu formiran na ova dva nivoa koji su kompletno povezani kako na otvorenom dijelu tako i u okviru objekata. U organizaciji tog prostora prodavnice raznorazne robe bile bi na koti +0 odnosno na nivou saobračajnice gdje je buka veča, dok bi na koti galerije bile isključivo uslužne djelatnosti restorana, kafana, pabova i sl. gdje je mirnije i gdje se formiraju bolje vizure. Iznad toga bi bili stambeni i poslovni prostori, poslovni apartmani i hotel, raspoređeni  u pet kula (kristala) i jedan horizontalni objekat duž rijeke Jale.

Saobračaj u mirovanju bi bio sklonjen ispod zemlje (na provjerenom principu velikih tržnih centara) i povezan kroz centralni trg preko pasarela i kroz objekte vertikalnim komunikacijama. Živost kompleksa bi zadržala glavna gradska sobračajnica koja bi prolazila kroz sami centar a centralni rondo bi usporio kretanje automobila i smanjio buku. Pomješani sadržaji javnog karaktera (uslužne djelatnosti i poslovni administrativni objekti) i privatnog karaktera stanovanja kao i hotel visoke kategorije bi omogučio život kompleksa 24h i ne bi ga pretvorio u gradsku spavaonicu te samim tim dobio bi karakter gradskog centra koji bi bio interesantan cjelokupnom stanovništvu grada kao i svakom posjetiocu. Po obodu kompleksa kao i u centralnom rondou bilo bi visoko rastinje koje bi sa žardinjerama po platou i niskim rastinjem u istom omogučio ugođaj prirodnog okruženja sa dosta zelenila. Forme do 15 tak metara bi bile amorfne te bi tako ugođaj u ljudkoj perspektivi bio specifičan i pitak bez oštrih ivica i grubih arhitektonskih oblika dok bi iz te prirodne osnove izbijali stakleni tornjevi koji bi sa distance vizuelno predstavljali kristale od soli koji su izašli iz zemlje. Svaki od pet kristala bi tokom noći dobio iluminaciju u različitim tonovima tako da bi se noću kristali razlikovali po boji.

Cilj je u osnovi da cjelokupna slika kompleksa se doživi kao jedna jedinstvena skulptura koja danju odiše skladom istih kristala a noću dobije potpuno drugu sliku kristala u boji te time skrene pažnju na sebe i sa velikih udaljenosti.

Sve bi to gradu dalo jednu potpuno novu dimenziju a samim tim i sliku cijelokupne panorame grada što bi zasigurno bilo, ukoliko bi se u cjelosti napravilo, jedno od najznačajnijih ostvarenja u smislu urbanističkih i arhitektonskih cjelina u regionu pa i šire.

×
×

Cart