Bosna i Hercegovina je već nekoliko godina među top 10 destinacija za halal turiste

Uzimajući u obzir rast interesa halal turista za posjetu BiH i regionu, raste i potreba za halal certificiranim turističkim agencijama koje su u mogućnosti ponuditi adekvatnu i kvalitetnu uslugu

Piše: Mr. sc. Damir Alihodžić, dipl.ing., direktor Agencije za Halal cetrificiranje.

Mr. sc. Damir Alihodžić, dipl.ing. je diplomirao na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Odsjek Hemijsko inženjerstvo, a Magistrirao 2012. godine na odsjeku za prehrambeno inženjerstvo. Koautor je na knjizi „Čuvanje voća i povrća u hladnjačama s kontroliranom atmosferom“. Publikovao je 6 naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova, te učestvovao na brojnim naučnim i stručnim skupovima iz oblasti prehrambene industrije i standardizacije.

Član je Tehničkog komiteta za hranu Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Također, aktivni je član više tehničkih komiteta Instituta za standardizaciju Organizacije islamske kooperacije (OIC/SMIIC).

Od 2007. godine zaposlen je u Agenciji za certificiranje halal kvalitete, a 2008. godine imenovan za šefa odjela za certificiranje i analizu proizvoda. Od 01. jula 2018. imenovan je za vršioca dužnosti direktora Agencije.

Šta podrazumjeva halal turizam?

Halal turizam predstavlja djelatnost pružanja usluga tokom putovanja osobama koje žive u skladu sa halal normama ili halal lifestyle kako se sve češće imenuje. Usluge iz ove oblasti obuhvataju aktivnosti organiziranja i relizacije putovanja, usluge smještaja, osiguranje uvjeta za obavljanje vjerskih obreda, pripremanje i posluživanja hrane, te ostale aktivnosti tokom boravka na određenoj turističkoj destinaciji, poput slobodnih aktivnosti, izleta, obilazaka, rekreacije i slično. Halal turizam predstavlja specifičnu granu halal industrije čiji je cilj da zadovolji potrebe halal turista.

Šta podrazumjeva halal certifikat?

Halal certifikat je dokument koji izdaje Agencija kojim se potvrđuje da je proizvod ili usluga u skladu sa zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. Halal certifikat se izdaje kompanijama za proizvode, linije proizvodnje i procese, dok se certifikat izdaje za uslužne djelatnosti iz oblasti turističko-ugostiteljskih objekata i podijeljen je u kategorije: halal hotel, halal restoran, halal kuhinja, halal friendly (O kategorizaciji pročitajte u nastavku)

Koje je procedura za dobijanje halal certifikata?

Procedura Halal Certificiranja jednaka je za sve klijente koji pristupaju procesu halal certificiranja i sastoji se iz nekoliko koraka:

  1. Klijent podnosi zahtjev za halal certificiranje i dostavlja Agenciji dokumentaciju kojom dokazuje  da posluje u skladu sa zakonskim propisima i da može zadovoljiti zahtjeve halal standarda
  2. Agencija i klijent potpisuju ugovor o halal certificiranju
  3. Agencija obučava interne auditore halal kvalitete u kompaniji kako bi znali šta trebaju poduzeti da bi njihovi proizvodi bili halal certificirani
  4. Klijent dokumentuje, te prilagođava sve sirovine, materijale i proizvodne procese zahtjevima halal standarda
  5. Agencija provjerava da li je klijent ispunio zahtjeve halal standarda
  6. Nakon što se utvrdi da je klijent ispunio zahtjeve halal standarda Agencija  dodjeljuje halal certifikat

Na osnovu podnesenog zahtjeva za halal certificiranje vrši se preispitavanje prijave, te se obavlja audit prve faze kako bi se ustanovilo da li klijent može ispuniti odredbe Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata. Klijenti koji nisu u stanju ispuniti odredbe, svoj sistem usklađuju sa zahtjevima halala na osnovu izdatih preporuka. Kada klijent ispuni zadate zahtjeve halala tada se pristupa procesu certificiranja i provođenju certifikacijskog audita.

Koliko je certificiranih hotela i restorana u BIH?

Proces halal certificiranja u BiH uspješno je okončalo 10 turističko-ugostiteljskih objekata (6 hotela i 4 restorana) te šest turističkih agencija koje nude aranžmane koji ispunjavaju zahtjeve Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko – ugostiteljskih djelatnosti a koji se odnose na putovanje, smještaj, pripremu i posluživanje hrane za halal turiste.

Da li je portažnja za Halal objektima u porastu, i sa aspekta ugostitelja i hotelijera ali i turista?

Uzimajući u obzir rast interesa halal turista za posjetu BiH i regionu raste i potreba za halal certificiranim turističkim agencijama koje su u mogućnosti ponuditi adekvatnu i kvalitetnu uslugu. Turističke agencije mogu halal turistima pružiti kompletnu uslugu koja je je u skladu sa halal zahtjevima te na taj način olakšati turistima i pružiti im kvalitetnu i adekvatnu uslugu.

Što se tiče zahtjeva halal turista za objektima koji pružaju turističko-ugostiteljske usluge u Bosni i Hercegovini možemo istaknuti da interes za objekte koji su halal certificirani kontinuirano raste. Sve je veći broj objekata koji se prijavljuju i usklađuju svoju ponudu u skladu sa halal zahtjevima i pristupaju halal certificiranju jer žele da adekvatno odgovore na zahtjeve halal turista. Nažalost, u Bosni i Hercegovini imamo i određeni broj objekata koji neovlašteno i samoinicijativno ističu riječ halal ili različite oznake halal na svojim objektima, promotivnim tablama, jelovnicima itd. Ovo je zakonski kažnjivo jer na taj način oni obmanjuju krajnje potrošače i negativno utiču na ugled naše zemlje kod halal turista. Ovo je naročito izraženo u mjestima koje posjećuju turisti iz Turske, Malezije, Indonezije i sa Bliskog Istoka  a najveći broj takvih objakata je u Sarajevu, Mostaru, Travniku, Bihaću, Jajcu, Jablanici itd. O ovom problemu smo informisali inspekcijske organe i oni će spriječiti ovakve zloupotrebe i kažnjavati  neodgovorne pojedince koji objekte lažno deklarišu kao halal. Pozivamo naše građane i turiste da ovakve slučajeve prijave nadležnim inspekcijama i turističkim zajednicama.

Kakva je BiH kao tursitička destinacija sa apekta halal turizma?

Bosna i Hercegovina je već nekoliko godina među top 10 destinacija za halal turiste, čemu svjedoči broj stranih turista koji kod nas borave. Porast broja turista pozitivno se odrazio i na inostrana ulaganja u turističke objekte i za očekivati je da će ovi trendovi biti nastavljeni, jer su halal turisti generalno dobro prihvaćeni u Bosni i Hercegovini.

Ako je suditi po trenutnom broju stranih turista koji posjećuju BiH, onda se bez sumnje može reći da smo najinteresantniji turistima iz Turske, Kuvajta, Emirata  i zemalja Zaljeva. Veliki interes za posjete našoj zemlji izražen je u Maleziji i Indeoneziji. Imajući u vidu sve ove pokazatelje, usuđujemo se zaključiti da se kotač pokrenuo i kretat će se u dobrom smjeru ukoliko pokažemo koliko smo dobri domaćini i ispunimo očekivanja naših gostiju.

Analiza ključnih parametara naše halal turističke ponude, pokazuje da nemamo osnova za uljuljkivanje i da je potrebno učiniti značajna poboljšana u svim segmentima turističke ponude. Da bismo mogli adekvatno odgovoriti na sve veće zahtjeve halal turista neophodan je planski pristup i sistemska podrška razvoju halal turizma u BiH što podrazumijeva i aktivno uključenje nadležnih ministarstava i svih turističkih organizacija i djelatnika.

Koliko u svjetu postaje trend imati halal certifikat?

Halal certifikata nije samo trend nego potreba kako bi kompanija bila konkurentna na tržištu kako lokalno tako i globalno. To možemo vidjeti na primjerima vodećih svjetskih kompanija, hotelijera i ugostitelja  koji su svoje poslovanje prilagodili zahtjevima halala. Halal je postao sinonim za zdravu, sigurnu i dodatno provjerenu hranu. Halal mogu konzumirati svi bez obzira na vjersku pripadnost jer sve što je po halalu dozvoljeno dozvoljeno je i pripadnicima drugih religija. Rezultat toga ogleda se u činjenici da sve više nemuslimana konzumira halal proizvode. Ova promjena je nastala u sveobuhvatnom i sistemskom pristupu halal certificiranju proizvoda i usluga bez obzira na vrstu, veličinu ili kompleksnost proizvodnje, te konstantni monitoring onoga što se proizvodi.