Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru: Multidisciplinarni pristup ključ savremenog studija turizma

Osim znanja kojeg ćemo ponuditi studentima doprinijet ćemo povećanju svijesti svih građana o važnosti turističke djelatnosti za naš grad. Cilj nam je naravno da studentima ponudimo perspektivno zanimanje koje će im omogućiti da svoje karijere grade unutar naše države, a ne van nje, što je postala nažalost učestala praksa.

Studijski program iz oblasti turizma na Univerzitetu ”Džemal Bijedić” pokrenut je 2017. godine, a realizuje se kao studij prvog ciklusa u trajanju od tri godine (šest semestara) sa ukupnim opterećenjem od 180 ECTS bodova. Studij je zamišljen kao redovni samofinasirajući studijski program. Na studiju je organizirana nastava koja će omogućiti studentima stjecanje zvanja bachelora menadžmenta u turizmu. Bitno je napomenuti da je do pokretanja pomenutog studijskog programa došlo uslijed zajedničkog djelovanja četiri organizacione jedinice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, i to Ekonomskog fakulteta, Fakulteta humanističkih nauka, Nastavničkog i Agromediteranskog fakulteta. Koliko je Univerzitet u Mostaru zadovoljoan uvođenjem novog smjera, te kakvi su planovi u budućnosti, za HUBiH objašnjava doc.dr. Irma Dedić, voditeljica Studija.


Doc.dr. Irma Dedić, voditeljica studija “Menadžment u kulturnom turizmu”

Težište izučavanja je prvenstveno  na predmetima iz ekonomske oblasti (menadžment, marketing, modeli poslovnog odlučivanja, menadžment ljudskih reusrsa, projektni menadžment, finansijski menadžment, hotelski menadžment), pored kojih studenti također imaju priliku usvajati znanja i iz oblasti kulturne  historije/povijesti, turistističke geografije, posredništva u turizmu, oblasti agroturizma i agroturističkih potencijala, zdravstvenog turizma itd. Također treba naglasiti da je  studentima kroz Studij turizma pružena prilika izučavanja dva strana jezika (engleski i njemački jezik) u formi obaveznih predmeta kroz cijeli  proces trogodišnjeg studiranja.  Sve navedeno suštinski daje i odgovor na pitanja, koja se odnose na multidisciplinarnost Studija. Naime, svjesni smo činjenice da u razvijenim zemljama svijeta multidisciplinarni pristup studiranju, te samim tim i potreba postojanja studijskih programa multidisciplinarnog karaktera je već odavno prisutna. U tom kontekstu smo i sami uložili napore da osmislimo jedinstven multidiciplinarni program, koji će udovoljiti potrebama veoma zahtjevnog i turbulentnog tržišta, a posebno jedne izrazito dinamične i profitabilne  privredne grane kakav je turizam.

Moram s ponosom naglasiti kako smo već na prvom upisnom roku uspjeli upisati predviđenu kvotu na Studij turizma, te smo odlučili pružiti još jednu priliku za sve zainteresirane kandidate koji nisu stigli aplicirali na prvom roku, da to učine na drugom roku.

Kad govorimo konkretno o ovoj temi, neminovno je u obzir uzeti i činjenice poput onih da je u svim visokoškolskim institucijama ove godine je značajno smanjen broj upisanih studenata zbog manjeg broja maturanata, što sami proces upisa te organiziranja nastave značajno usložnjava. Međutim, zaista moram izraziti svoje zadovoljstvo zbog činjenice da Studij turizma, uprkos izuzetno nepovoljnoj situaciju upisuje drugu generaciju studenata, što samo potvrđuje da smo donijeli dobru odluku pokretanjem ovakvog studijskog programa, i što je najvažnije, da su to prepoznali i oni kojima je Studij namijenjen.

Svi smo svjesni činjenice da turizam predstavlja jednu od najznačajnijih privrednih grana na globalnom nivou, radi se o grani koja važi za jednu od najprofitabilnijih. U kontesktu navedenog,  svi mi moramo imperativno mnogo više raditi na kreiranju svjesti o važnosti ove djelatnosti, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir sve izraziti porast broja turista u BiH.

Studijski program je namijenjen profiliranju stručnih kadrova u oblasti turizma,  kako onima koji se već bave određenim aktivnostima u okviru pomenute oblasti (u svrhu dodatnog usvaršavanja i formalne edukacije), tako i onima koji imaju namjeru svoju buduću karijeru graditi u ovoj perspektivnoj privredno/gospodarskoj grani. Kako bismo zaista naše studente osposobili i na najbolji mogući način pripremili za tržište rada, neophodna je praksa koju ćemo omogućiti studentima. U cilju kreiranja što boljeg obrazovnog sistema fokusirani smo na povezivanje nastavnog programa sa potrebama tržišta. U budućnosti ćemo još aktivnije raditi na poboljšanju nastavnog plana i programa i njegovom usklađivanju s potrebama tržišta rada, vjerujem da će upravo iz navedenih razloga naši studenti biti poželjna radna snaga u budućnosti.


Već tradicionalno, dugi niz godina, na Ekonomskom fakultetu organiziramo manifestacije Takmičenje u marketing planiranju i Takmičenje u biznis planiranju. Naravno, dobru praksu nastojimo prenijeti i na Studij turizma, te smo ove godine za prvu generaciju organizirali Takmičenje u biznis planiranju i dali im šansu da svoje znanje i ideje pretvore u konkretne projektne prijedloge.

Studenti u okviru predmeta Menadžment u turizmu  tokom ljetnog semestra posvećeno rade na razradi njihovih biznis ideja. Budući da sam profesor na navedenom predmetu i dugogodišnji mentor studentima na ovakvim projektima, nastojimo da svake godine studentima ponudimo nešto novo što mogu naučiti kroz svoj rad, a što će im naravno koristiti i u budućnosti. Također, važno je naglasiti da od ove godine realiziramo i saradnju s UNDP-om na projektu Via Dinarica, u okviru kojeg naši studenti vrijedno rade na osmišljavanju kreativnih rješenja u svrhu promocije turističkih potencijala obuhvaćenih pomenutim projektom.

Bitno je pomenuti da studente ocjenjuju i savjetuju eminentni stručnjaci iz realnog sektora, konkretno turističke djelatnosti, a naš dugogodišnji rad sa studentima prepoznaju je i subjekti iz nevladinog sektora (LINK; REDAH; APRIORI BH, Fondacija Mozaik itd), čiji predstavnici prisustvuju navedenim takmičenjim, te studentima s najkvalitetnijim biznis idejama nude saradnju tokom realiziranja njihovih ideja. Neke od ideja već su u fazi testiranja prototipa, što je dodatni pokazatelj da studenti, čak i u samom početku studiranja, imaju priliku da pored teorijskih stiču i praktična znanja, nadam se da će neki od njih u budućnosti zaista i uspjeti u potpunosti realizirati svoje ideje i obogatiti turističku ponudu, kako grada Mostara, tako i naše države.

Od sljedeće akademske godine kreće diplomski studij “Menadžment u kulturnom turizmu”

Nakon pokretanja dodiplomskog studiija iz oblasti turizma, logičan slijed je bio da se radi na aktivnostima koje će dovesti do pokretanja i diplomskog studija iz navedene oblasti. Ovaj studij, kao i dodiplomski, rezultat je provedene detaljne analize tržišta i uočavanja potrebe upravo za ovakvim zanimanjima u cilju pružanja adekvatnog odgovora potrebama tržišta rada. Bitno je naglasiti da će se studijski program iz oblasti kulturnog turizma realizirati kao studij drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (četiri semestra) sa ukupnim opterećenjem od 120 ECTS bodova.

Po završetku ovog diplomskog studija studenti stiču zvanje magistar menadžmenta u kulturnom turizmu.  Osim znanja kojeg ćemo ponuditi studentima našeg studija, oba studijska programa, sigurna sam, doprinijeti će povećanju svijesti svih građana o važnosti turističke djelatnosti za naš grad. Cilj nam je naravno da studentima ponudimo perspektivno zanimanje koje će im omogućiti da svoje karijere grade unutar naše države, a ne van nje, što je postala nažalost učestala praksa.

Projekti

Od projektnih aktivnosti, prije svega je važno spomenuti Erasmus+ projekat  CULTURWB (”Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu – izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom”). Težište projekta je na programu iz oblasti kulturnog turizma, kojeg su razvili učesnici ovog projekta, univerziteti iz BiH, Crne Gore, Srbije te tri univerziteta iz Evropske unije. Kreiranju programa cjeloživotnog učenja je prethodila analiza kompetencija stejkholdera u kulturnom turizmu u BiH, Crnoj Gori i Srbiji u periodu od januara do marta 2017. godine.  

Na osnovu analize nedostataka kompetencija definisano je 7 kurseva cjeloživotnog učenja i to: Razvoj proizvoda, Osnove projektnog menadžmenta, Menadžment i marketing kulturnih događaja, Kulturna svijest-Kulturno naslijeđe Zapadnog Balkana danas i sutra, Interkulturalna komunikacija, Dizajniranje vrijednosti proizvoda/usluge i strategija društvenih medija, Finansiranje i budžetiranje događaja i projekata u kulturnom turizmu, u okviru kojih će polaznici moći da usavrše svoje vještine i kompetencije. Program cjeloživotnog učenja je prvenstveno namijenjen zaposlenima u institucijama kulture, kulturno-historijskog naslijeđa, turističkim organizacijama i ostalim institucijama i organizacijama koje se bave ili su povezane sa kulturnim turizmom.

Studij turizma je trenutno i u fazi realizacije projekta ”Promocija turističkih potencijala kulturno-historijskog naslijeđa u HNK” finansiranog od strane Ministarstvu turizma i zaštite okoliša HNK. Također, tim stručnjaka angažiranih na Studiju turizma je kreirao i dokument pod nazivom ”Studija stanja turističkih resursa na području rijeke Bune i mogućnosti razvoja održivog turizma na tom području”. Studija je rezultat saradnje s Turističkom zajednicom HNK i dio je projekta ”Valorisation of cultural and national heritage througt cross-border cooperation of urban tourist destinations on the Adriatic basin karst rivers”, koji se realizuje u okviru programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro.

Također, važno je spomenuti i saradnju Studija turizma, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru sa predstavnicima nevladine organizacije PINA – Kulturno Izobraževalno Društvo iz Slovenije koji su u aprilu 2018. gostovali na našem Studiju, te tom prilikom održali radionicu za studente Studija turizma. Ovaj kontakt je iznjedrio zajedničku prijavu za Interreg Adrion sideways prekogranični projekt pod nazivom ”Paths toward enhanced experience and improved management of cultural heritage through innovative cooperative practices”, čije rezultate i ocjene očekujemo u nadolazećem periodu.

Valjanost diplome i studentske razmjene

Univerzitet ”Džemal Bijedić” u Mostaru je visokoškolska institucija s četrdesetdvogodišnjom tradicijom. Veliki je broj naših studenata koji su po okončanju studentskih dana svoju profesionalnu karijeru odlučili graditi izvan granica BiH. Rade te uspješno i naravno uz puno uvažavanje zvanja stečenih na našoj instituciji. Proces internacionalizacije Univerziteta, te samim tim i studijskih programa je uveliko uznapredovao. Razmjene nastavnog kadra, usvajanje novih znanja, vještina i metoda prenošenja znanja su imperativ za sve nas. Sve navedeno je stvorilo uslove i za otvaranje vrata visokoškolskih institucija širom svijeta (od Turske, Italije, Holandije, Šapanije, Poljske, Francuske itd) za naše studente. U kontekstu naprijed rečenog, moram izraziti svoje zadovoljstvo zbog činjenice da upravo Studij turizma od ove godine u ponudi za dolazeće studente u okviru programa mobilnosti ima sve predmete, što nas na neki način čini pionirima u širem okruženju.